Disclaimer | rmpaint
 
 
 
 
 
Juridische kennisgeving, verkoopvoorwaarden en databescherming

 

 

1 De website wordt door BASF op het Internet geplaatst en gehouden; alle rechten in verband met of op grond van de website komen aan BASF toe.
 
2 Aan de gebruiker wordt de website uitsluitend "in de getoonde vorm en met de getoonde inhoud" en voor zover wettelijk toegestaan, zonder enige (uitdrukkelijke of impliciete) garantie, toezegging of aansprakelijkheid beschikbaar gesteld. Tenzij sprake is van opzettelijke benadeling is BASF niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het gebruik van deze website of die hierdoor is ontstaan. BASF is echter in geen geval verantwoordelijk en op geen enkele wijze aansprakelijk voor indirecte, toevallige schade of gevolgschade die het gevolg is van het gebruik van deze website of die hierdoor is ontstaan.
 
3 Alle op de website gepubliceerde product- of overige informatie wordt door BASF naar beste kennis beschikbaar gesteld. Voor al deze informatie wordt echter door BASF, voor zover wettelijk toegestaan, geen garantie verleend noch enige aansprakelijkheid aanvaard, en deze informatie kan voorts evenmin als toezegging door BASF worden opgevat; zij ontlast de gebruiker ook niet van het uitvoeren van eigen onderzoeken en tests.
 
4 Voor zover geen andere uitdrukkelijke schriftelijke regeling is getroffen, vormen de website, de inhoud ervan, het materiaal en de informatie geen wijziging van de Algemene Verkoopvoorwaarden van BASF.
 
5 BASF kan deze website te allen tijde en zonder kennisgeving vooraf volgens eigen inzicht en zonder aanvaarding van aansprakelijkheid geheel of gedeeltelijk wijzigen en / of van het Internet verwijderen. BASF is niet verplicht de website up to date te houden.
 
6 BASF is op geen enkele wijze eigenaar van de websites van derden waarvoor haar website een link ("hyperlinks") bevat noch van de inhoud van dergelijke websites. Evenmin is BASF verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van dergelijke websites of van de inhoud ervan. De gebruiker draagt zelf het risico voor het gebruik van dergelijke links naar zulke websites via hyperlinks.
 
7 Op alle eventueel in verband met de website of het gebruik ervan ontstane aanspraken of processen is met uitzondering van de regelingen van het internationale privaatrecht uitsluitend de interpretatie volgens de wetten van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing.
 
8

R-M Paint is delighted that you have visited our website and thanks you for your interest in our company.

At R-M Paint, data protection has the highest priority. This document is designed to provide you with information on how we are following the rules for data protection at R-M Paint, which information we gather while you are browsing our website and how this information is used. First and foremost: your personal data is only used in the following cases and will not be used in other cases without your explicit approval.

 

Algemene verkoopvoorwaarden van BASF Coatings Services NV (hierna “BASF”)

  

1.   Toepassing en afwijkingen

Deze algemene verkoopvoorwaarden gelden voor alle ons overgemaakte orders. De koper wordt geacht ze te aanvaarden door het enkele feit van zijn bestelling. Afwijkingen van deze verkoopvoorwaarden, zelfs indien vermeld op documenten uitgaande van de koper of van onze vertegenwoordigers, zijn enkel dan tegenstelbaar wanneer zij door ons schriftelijk bevestigd zijn.

Zelfs dan blijven voor al de overige punten deze algemene verkoopvoorwaarden van kracht.

 

2.   Offertes en orderbevestigingen

Door BASF gemaakte offertes zijn niet bindend, maar moeten beschouwd worden als een verzoek aan de koper om BASF een koopaanbod te doen.  Het contract komt tot stand door de bestelling van de koper (koopaanbod) en de aanvaarding daarvan door BASF.  Indien de aanvaarding afwijkt van het aanbod van de koper, dan geldt deze aanvaarding als een nieuwe niet-bindende offerte van BASF.  

 

3.   Prijzen

Onze prijzen en prijsbarema's worden gegeven zonder enige verbintenis en kunnen steeds zonder voorafgaandelijk kennisgeving gewijzigd worden.

Ingeval van prijswijziging tussen de datum van bestelling en deze van levering, zal de nieuwe prijs, toepasselijk op het ogenblik van de levering, verschuldigd zijn. Ingeval van prijsverhoging, heeft de koper de mogelijkheid af te zien van zijn bestelling voor de hoeveelheden die nog te leveren zijn aan de verhoogde prijs indien de koper BASF hiervan per aangetekend schrijven en binnen de zeven dagen na de bekendmaking van de prijsverhoging op de hoogte stelt.

 

4. Verpakking, producteigenschappen, stalen en monsters

Onze producten worden steeds in bulk of standaardverpakking geleverd.

Het door ons aangeduide gewicht, volume en/of de aangeduide hoeveelheden gelden als enige basis voor de facturering.

Inlichtingen en exoneratiebedingen op de verpakking vermeld of in de verpakking ingesloten, maken deel uit van deze algemene verkoopvoorwaarden.

Tenzij anders overeengekomen blijken de eigenschappen van het product uitsluitend uit de productspecificaties van BASF. Geïdentificeerd gebruik onder de European Chemicals Regulation REACH relevant voor de producten biedt geen overeenkomst op de overeengekomen contractuele kwaliteit van de producten, noch op het toegewezen gebruik onder dit contract.

Eigenschappen van stalen en monsters zijn slechts bindend indien zij uitdrukkelijk als producteigenschap werden overeengekomen.

Gegevens inzake eigenschappen en houdbaarheid alsook andere gegevens gelden slechts als zij als zodanig worden overeengekomen en aangeduid.

 

5.   Leveringstermijnen

De opgegeven leveringstermijnen zijn slechts benaderend, tenzij het tegendeel schriftelijk is overeengekomen. Zij verbinden ons nooit en kunnen geenszins aanleiding geven tot schadevergoeding uit welken hoofde ook. BASF is niet aansprakelijk in geval van onmogelijkheid of vertraging in de prestatie van de wezenlijke contractuele verkoopverplichtingen, wanneer de onmogelijkheid of de vertraging het gevolg is van ordelijke naleving van wet -en regelgeving in verband met de European Chemicals Regulations REACH, welke is veroorzaakt door de koper.

 

6.   Transport

Onze goederen reizen voor risico van de koper, zelfs indien de transportkosten bij afzonderlijke, schriftelijke overeenkomst te onzen laste vallen. Indien in afwijking van het voorgaande, een andere in de handel gebruikelijke clausule, zoals FOB, CIF, CFR, CPT, EXW,..., wordt overeengekomen voor de levering, wordt deze geïnterpreteerd volgens de Incoterms, die geldig zijn op het ogenblik van de verkoop.

 

6 bis. – Naleving wettelijke bepalingen

Behoudens andersluidende, schriftelijke overeenkomst, is de koper verantwoordelijk voor de naleving van de wettelijke en administratieve voorschriften inzake invoer, transport, opslag en gebruik van de goederen.

 

7.   Eigendomsvoorbehoud

Het eigendomsrecht van de geleverde goederen gaat pas op de koper over nadat deze aan alle uit deze levering voortvloeiende verbintenissen heeft voldaan. Tot op dat ogenblik kunnen en mogen de goederen nooit in pand gegeven worden of verkocht worden en blijven wij steeds gerechtigd de ons toebehorende goederen terug te nemen of terug te eisen. Indien wij van dit recht gebruik maken, blijven wij tevens gerechtigd de koop van rechtswege en zonder formaliteiten of voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen.

Ingeval van inbeslagneming van de goederen dient de koper ons daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen.

 

8. Waarborgen en protesten

Elk protest nopens eventuele onjuistheden in onze orderbevestigingen of facturen dient, op straffe van verval, door de koper per aangetekend schrijven te worden medegedeeld binnen de acht dagen na ontvangst van de orderbevestiging of factuur.  Elk leveringstekort of zichtbaar gebrek moet bij de levering tegensprekelijk met en in aanwezigheid van de vervoerder of zijn afgevaardigde schriftelijk vastgesteld worden door voorbehoud te maken op de vrachtbrief, en dient ons binnen de acht dagen per aangetekende brief medegedeeld te worden.

De waarborg van onze goederen tegen onzichtbare gebreken is beperkt tot één jaar vanaf de dag waarop de goederen geleverd zijn of afgenomen hadden moeten worden. Alle desbetreffende klachten dienen ons binnen de veertien dagen na het ontdekken van het onzichtbaar gebrek bij aangetekend schrijven medegedeeld te worden, waarbij de hoedanigheid en de omvang van het gebrek of de gebreken nauwkeurig moeten worden omschreven. Nochtans vervalt elke waarborg tegen zichtbare gebreken, indien de goederen reeds bewerkt of verwerkt werden, en, tegen onzichtbare gebreken, indien de gebruiksaanwijzing niet werd opgevolgd of de goederen niet oordeelkundig werden aangebracht en/of behandeld. 

Indien de klacht gegrond bevonden wordt, zullen wij de keuze hebben de geleverde goederen te vervangen of te herstellen. Elke andere schadevergoeding wordt uitgesloten.

BASF is verder geen aannemingsbedrijf en staat niet in voor de applicatie en/of plaatsing van de door haar verkochte goederen, noch behoren conceptuele aangelegenheden tot het contractueel domein van BASF en zulks ingevolge een niet-weerlegbaar vermoeden. BASF waarborgt zijn goederen op voorwaarde dat zij verwerkt en/of aangebracht worden door competente vakmensen en overeenkomstig de gebruiksvoorschriften resp. dat zij vervolgens oordeelkundig worden gebruikt en in overeenstemming met hun intrinsiek doel. De waarborg kan niet worden ingeroepen in geval van omstandigheden dewelke niet toerekenbaar zijn aan BASF en dewelke voor hem een situatie van vreemde oorzaak uitmaken, zoals daar niet-limitatief opgesomd zijn : toepassing niet volgens de regels van de kunst, ongeschikte bewaringsomstandigheden, invloeden van buitenaf, enz. …In geval van kwalitatieve of andere klachten behoudt BASF zich het recht voor een eigen onderzoek desbetreffend in te stellen en de koper maakt zich sterk dat BASF daartoe ten allen tijde nuttige toegang tot- of aan de applicatieplaats zal worden verschaft op straffe van verval van de eventueel door BASF te verlenen vrijwaring. Het is uitdrukkelijk bepaald dat al onze verbintenissen te kwalificeren zijn als middelenverbintenis, met uitsluiting van resultaatsverbintenissen.

BASF veronderstelt dat de koper van de goederen de desbetreffende eindconsument zo volledig als mogelijk zal informeren omtrent de in acht te nemen gebruiksomstandigheden van de goederen, respectievelijk de te behalen prestaties, evenals omtrent de intrinsieke beperkingen van de goederen bij een geschikte applicatie. 

 

8 bis. - Verantwoordelijkheid

Indien de verantwoordelijkheid van BASF wordt ingeroepen, beperkt deze zich uitdrukkelijk tot het bedrag van de bestelling gefactureerd aan de klant. Deze kan onder geen beding, aanspraak maken op een schadeloosstelling in geval van schade die voortvloeit uit een fout of onachtzaamheid van zijnentwege of in geval van indirecte schade, met name commerciële of financiële schade, zoals een minwaarde, een kostenverhoging een klantenverlies of een te verwachten winst, een ontregeling van de planning, handelingen of klachten van derden, etc.

 

9.   Overmacht

Wanneer de BASF Groep of haar leveranciers niet kunnen produceren en/of leveren ten gevolge van overmacht of van bijzondere omstandigheden, zoals gebrek aan grondstoffen, onafhankelijk van onze wil, vervoermoeilijkheden of alle mogelijke conflicten (staat van oorlog, staking, lock out, onrechtmatige bezetting van lokalen en/of installaties, enz.), kunnen wij afzien van de verdere, gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst, of de levering verschuiven naar een latere datum dan deze die overeengekomen was, zonder dat de koper enige eis tot schadevergoeding kan laten gelden.  BASF heeft niet de verplichting om producten van andere bronnen te verwerven. Wanneer voormelde omstandigheden meer dan 3 maanden aanhouden, heeft BASF het recht om de overeenkomst te ontbinden en dit zonder enige vergoedingsplicht ten aanzien van de koper.

Indien de koper zelf ten gevolge van overmacht of voormelde buitengewone omstandigheden de levering niet kan aanvaarden, zal de factuur op de contractueel voorziene datum van levering worden opgemaakt en zullen alle bijkomende uitzonderlijke bewarings  en leveringskosten door de koper verschuldigd zijn.

 

10.   Betaling

Behoudens andersluidende overeenkomst, dient elke betaling te geschieden te Antwerpen. De betaling moet geschieden netto, contant. zonder korting of kosten voor ons, BTW inbegrepen.

De niet betaling op de vervaldag van een aanvaarde wissel of de uitgifte van een cheque zonder dekking maakt onmiddellijk en van rechtswege alle andere vorderingen op de koper opeisbaar en geeft ons het recht alle geleverde goederen terug te nemen of terug te eisen. Het indienen van een al dan niet gegronde klacht over de desbetreffende of een andere levering,  schorst geenszins de betalingsverplichtingen van de koper.

Zolang de koper aan zijn betalingsverplichtingen of andere verbintenissen niet voldaan heeft, zijn wij gerechtigd alle verdere leveringen te schorsen.

Ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaarden, verleent de koper ons het recht op elk ogenblik, zelfs voor de eerste levering, het verstrekken van een bankgarantie te eisen als waarborg voor de uitvoering van zijn betalingsverplichtingen. Zolang de verzochte bankgarantie niet is verstrekt, kunnen wij elke levering stopzetten.

 

11.   Wanbetaling

Elk niet op de overeengekomen vervaldag betaald bedrag wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met een intrest van 12% per jaar. Bovendien wordt elk vervallen bedrag dat niet binnen de veertien dagen volgend op de verzending van een aangetekende ingebrekestelling voldaan is, van rechtswege vermeerderd met 15%, met een minimum van 40 EUR als forfaitaire en vaststaande vergoeding van onze buitengerechtelijke schade.

Eventueel door BASF reeds toegestane betalingsfaciliteiten, met inbegrip van impliciete betalingsfaciliteiten, komen alsdan volledig en onherroepelijk te vervallen zodat alle aan BASF toekomende bedragen onmiddellijk en volledig betaalbaar worden ten gunste van BASF. De door BASF gedane aanvaardingen van laattijdig ontvangen betalingen door de koper, brengen geenszins voor BASF verval van recht teweeg om voornoemd rente-en schadebeding, aan dezelfde tarieven, lastens de koper alsnog op te vorderen.

 

12. - Zekerheden 

Bij gegronde twijfel aan de solvabiliteit van de koper, vooral als koper in gebreke blijft met de betaling, kan BASF, behoudens verder reikende claims, eerder door hem verleende en tussen partijen overeengekomen betalingsvoorwaarden herroepen en volgende leveringen laten plaatsvinden onder de voorwaarde dat toereikende zekerheden door de koper worden verstrekt.

 

13.   Ontbinding of verbreking

De bovenvermelde bepalingen beletten ons geenszins, bij wanbetaling, ten laste  van de koper de verbreking en/of de ontbinding van de verkoopovereenkomst vast te stellen en/of de ontbinding van rechtswege ervan te vorderen alsmede de vergoeding van alle schade. Indien een verkoopovereenkomst door de koper verbroken wordt of te zijnen laste ontbonden wordt, geheel of gedeeltelijk, zal deze ons een forfaitaire en vaststaande schadevergoeding verschuldigd zijn, die minstens gelijk is aan 15% van het bedrag van de ontbonden of verbroken verkoopovereenkomst of het gedeelte ervan, onverminderd ons recht om daarboven de vergoeding te vorderen van elke andere bijkomende schade en de betaling van de nog te maken kosten om de goederen weer in ons bezit te krijgen en/of opnieuw in hun oorspronkelijke staat te brengen.

 

14. – Gegevensbescherming

Ingeval de koper, in de loop van de uitvoering van het desbetreffende contract, van BASF of op andere wijze persoonlijke gegevens ontvangt met betrekking tot werknemers van BASF (hierna “Persoonsgegevens”), zijn de volgende bepalingen van toepassing.  

Indien de verwerking van Persoonsgegevens, die op voornoemde wijze werden verstrekt, niet wordt uitgevoerd namens BASF, heeft de koper enkel het recht om Persoonsgegevens te verwerken voor de uitvoering van het desbetreffende contract.  Behoudens toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal koper deze Persoonsgegevens voor geen andere doeleinden verwerken, in het bijzonder Persoonsgegevens aan derden verstrekken en/of deze gegevens analyseren voor zijn eigen doeleinden en/of een profiel opstellen.  Indien en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, heeft de koper het recht om de Persoonsgegevens verder te verwerken, in het bijzonder om Persoonsgegevens door te geven aan zijn verbonden ondernemingen met het oog op het uitvoeren van het desbetreffende contract.  De koper staat ervoor in dat Persoonsgegevens enkel toegankelijk zijn voor zijn werknemers, indien en voor zover deze werknemers toegang nodig hebben voor de uitvoering van het desbetreffende contract (need-to-know-principle).  De koper zal zijn interne organisatie zodanig structureren dat wordt voldaan aan de eisen van de wetgeving inzake gegevensbescherming.  De koper zal in het bijzonder passende technische en organisatorische maatregelen treffen om een op het risico van misbruik en verlies van Persoonsgegevens afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.  De koper verkrijgt geen eigendom van of andere rechten op de Persoonsgegevens en is volgens de toepasselijke wetgeving verplicht om de verwerking van Persoonsgegevens te rectificeren, te wissen en/of te beperken.  Elk retentierecht van de koper met betrekking tot Persoonsgegevens is uitgesloten.

Naast zijn wettelijke verplichtingen zal de koper in geval van inbreuk op Persoonsgegevens, in het bijzonder bij verlies, onverwijld, doch uiterlijk binnen 24 uur na hiervan kennis te hebben genomen, BASF hiervan in kennis stellen.  Bij beëindiging of afloop van het desbetreffende contract zal koper volgens de toepasselijke wetgeving, de Persoonsgegevens inclusief alle kopieën ervan wissen.

Informatie omtrent gegevensbescherming is beschikbaar op https://www.basf.com/data-protection-eu.

 

15. - Bevoegdheid

Onderhavige overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken (Verdrag van Wenen d.d. 11.04.1980) is niet van toepassing op onderhavige overeenkomst.

Voor alle geschillen met betrekking tot de onderhavige overeenkomst zijn de rechtbanken van Antwerpen (afd. Antwerpen) bevoegd. 

 

16. - Taal van het contract

Indien de klant geïnformeerd wordt over de algemene verkoopvoorwaarden in een andere taal dan deze gebruikt bij de opmaak van het contract (“taal van het contract”), heeft deze tweede taal enkel tot doel het begrijpen van de algemene verkoopvoorwaarden te vergemakkelijken. In geval van een interpretatie conflict, zal de taal van het contract bepalend zijn.

 

17.   Nietigheid

Indien enige bepaling van deze algemene verkoopvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van kracht en zullen BASF en de koper in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht worden genomen. 

 

 

Privacy Statement

BASF is delighted that you have visited our website and thanks you for your interest in our company.


BASF takes data protection seriously. This Privacy Statement describes:

 • the personal data BASF collects when you visit our website
 • the purposes for which BASF uses such data
 • the legal basis for the processing of personal data
 • the recipients of such personal data
 • the period for which such personal data will be stored
 • whether you are obliged to provide personal data


Furthermore, we would like to inform you about:

 • the existence of your rights regarding the processing of your personal data
 • the Controller in the meaning of data protection laws and, where applicable, our Data Protection Officer

 

1. What personal data does BASF collect when you visit our website?

(1) When you visit our website without contacting us or signing in, your browser transmits the following information automatically to our server:

 • IP address of your computer
 • Information about your browser
 • Website that you were on right before you landed on our website
 • URL or file requested
 • Date and time of your visit
 • Volume of data transmitted
 • Status information, e.g. error messages


(2) When you visit Premium Partners website (French version) with signing in, your browser transmits the following information to our server:

 • Connection information (session per month, visited pages…)


(3) If you contact us by email or by contact form on our website, we receive the following information:

 • Your email address and further information that you provide by email or contact form
 • Date and time of your message


(4) PREMIUM PARTNERS DE / BENL / BEFR
Our website offers our users the opportunity to register with their personal data. The data is entered into an input screen, transmitted to us and stored. The following data is collected as part of the registration process:

 • Login (customer account number if the user is a Premium Partners)
 • E-mail address
 • Roles (premium member and/or R-M Paint administrator)
 • Last name
 • First name
 • Bodyshop name
 • Postal address
 • Postcode
 • Town
 • The user’s IP address
 • Date and time of registration


(5) PREMIUM PARTNERS FR
Our website offers our users the opportunity to register with their personal data. The data is entered into an input screen, transmitted to us and stored. The following data is collected as part of the registration process:

 • Login (customer account number if the user is a Premium Partners)
 • E-mail address
 • Roles (premium member, R-M Paint administrator, Socca, Lacour, Coaching Performance member, Commlc)
 • Last name
 • First name
 • Bodyshop name
 • Phone number
 • Postal address
 • Postcode
 • Town
 • Latitude (GPS coordinates)
 • Longitude (GPS coordinates)
 • Schedule
 • Website
 • The user’s IP address
 • Date and time of registration
2. To what extent and for what purposes does BASF process such data?
(1) When you visit our website, we use your IP address and the other data that your browser transmits automatically to our server (see Section 1 (1)) in order to:
      a) send the requested content to your browser. In doing so, we store the complete IP address only to the extent necessary to serve the requested content to you.
 
      b) send your IP address to a service provider to map your public IP address with company and industry related information (no personal information). This company- and industry related information will be processed to our web measurement system. In this process step your IP address is not stored at our service provider or in our system at any time.
 
      c) protect us from attacks and to safeguard the proper operation of our website. In doing so, we store said data transiently and with restricted access for a maximum period of 180 days. Such period may be extended if and to the extent necessary to prosecute attacks and incidents.
 
  BASF will investigate the user of an IP address only in case of an illegal attack.
 
(2) We store the IP address of your computer after having removed the last octet of the IP address, i.e. in anonymous form, for web audience measuring that allows us to improve our website. We remove the last octet of the IP address immediately after collection. That is why we do not collect personal data about your use of our website.
 
(3) If you contact us by email or by contact form on our website, we use the data under Section 1 (2) to answer and, if possible, to meet your request. We store such data to the extent necessary to answer and meet your request.
 
(4) The registration serves the purpose of contract performance where the relevant person is a party to the contract, or of implementing pre-contractual measures Legal basis for data processing (Premium Partners).
 
3. Are you required to provide the data? Are you entitled to object to processing?

When you visit our website, your browser transmits the information under Section 1 (1) automatically to our server. You are free to transmit such data. Without providing such data we are not able to serve you the requested content.

You are not obliged to let us use your anonymized data for web audience measuring. You are also not obliged to let us use your IP address for mapping with your company or industry information.

If you want to contact us by email or by contact form on our website, you are free to transmit the data under Section 1 (2). We will mark mandatory fields, if any, of a contact form. Without providing the required data you may prevent us from answering and meeting your request properly.

4. What is the legal basis for the processing?

The legal basis for the processing under Section 2 is point (f) of Article 6 (1) General Data Protection Regulation. The legitimate interests are determined by the purposes described under Section 2.

The legal basis for processing the data if the relevant permission has been obtained from the user is Art. 6 Para. 1 lit. a EU GDPR (Premium Partners).

5. To what recipients do we transmit your data?

We transmit the data mentioned in Section 1 to Data Processors based in the European Union for the purposes determined in Section 2. Such Data Processors process personal data only on instructions from us and the processing is carried out on behalf of us. We do not intend to transfer your personal data to a third country.

6. How do we protect your personal data?

BASF implemented technical and organizational measures to ensure an appropriate level of security to protect your personal data against accidental or unlawful alteration, destruction, loss or unauthorized disclosure. Such measures will be continuously enhanced in line with technological developments.

7. Do we use cookies on our website?

We will inform you about using cookies in our cookie banner when you visit our website. You accept the use of cookies by further using our website. We would like to inform you about the cookies we use and how you may decline cookies.

(1) The following cookies are important for the smooth operation and specific services of our website:
 
CookieDomainPurposeEnd-of-life
has_js rmpaint.com
www.premiumpartners.rmpaint.com
Most commonly associated with the Drupal content management system. Drupal uses this cookie to indicate whether or not the visitors browser has JavaScript enabled. Session
__hssc .rmpaint.com This cookie keeps track of sessions. This is used to determine if we should increment the session number and timestamps in the __hstc cookie. It contains the domain, viewCount (increments each pageView in a session), and session start timestamp. Will be erased 30 min after your visit
PHPSESSID www.premiumpartners.rmpaint.com To store a simple message when a form is submitted that can be displayed on a different page.

For example, if an enquiry form is completed incorrectly, a message will be stored and presented to the user to indicate the errors in the submission.

When an enquiry form is submitted successfully, a message is stored and presented to the user thanking them for their enquiry.

No personal information is stored in this cookie.
Will be erased 30 min after your visit
mycookies_rmpaint rmpaint.com This cookie stores your consent to the use of cookies.

Will be erased 7 days after your visit
mycookies_rm
premiump
www.premiumpartners.rmpaint.com This cookie stores your consent to the use of cookies.

Will be erased 7 days after your visit(2) Cookies for web audience measuring:
 
CookieDomainPurposeEnd-of-life
atidvisitor -

This cookie by the analytics tool AT Internet enables the tracking of the list of sites encountered by the visitor and the storage of identified visitor information. If the cookie is deleted, a new visitor is counted for visitors returning to the website as there is a lack of identified visitor information.

Will be erased 6 months after your visit

atreman -

Through this AT Internet cookie a prior attribution campaign is being memorized. If the cookie is deleted, the prior attribution of campaigns is not possible anymore.

Will be erased 30 days after your visit

atredir -

This cookie allows AT Internet to keep the information which is transmitted during a JavaScript redirect to measure the traffic source. If the cookie is deleted, the information which was transmitted during a redirect is lost.

Will be stored for 30 seconds by default

atsession -

This AT Internet cookie collects the list of new campaigns which are encountered during a visit, in order to avoid measuring the same campaign several times. If the cookie is deleted, campaigns which are already encountered during a visit may be sent again.

Will be erased 30 minutes after your visit

atuserid -

Through this cookie by AT Internet the Visitor ID for first-party cookie sites is stored. If it is deleted, there is no unique visitor ID for first-party cookie sites available.

Will be erased 13 months after your visit

idrxvr -

This third-party cookie by AT Internet allows to collect the main visitor ID through which the cross-domain processing of unique visitors is enabled. The cookie presents the technical value which is linked to the identified visitor management.  If it is deleted, there may be changes in the determination of a visit/visitor.

Will be erased 13 months after your visit

tmst -

The AT Internet - Timestamp third-party cookie is indicating the date of placement of the main visitor ID cookie. If it is deleted, there may be changes in the determination of a visit/visitor.

Will be erased 6 months after your visit

__hstc .rmpaint.com The main cookie for tracking visitors. It contains the domain, utk (see below), initial timestamp (first visit), last timestamp (last visit), current timestamp (this visit), and session number (increments for each subsequent session). Will be erased two years after your visit
__hssrc rmpaint.com Whenever HubSpot changes the session cookie, this cookie is also set. We set it to 1 and use it to determine if the user has restarted their browser. If this cookie does not exist when we manage cookies, we assume it is a new session.

Will be erased as soon as you clear your cache
hubspotutk .rmpaint.com This cookie is used for to keep track of a visitor's identity. This cookie is passed to HubSpot on form submission and used when de-duplicating contacts.

Will be erased ten years after your visit
(3) Unknow:
 
CookieDomainPurposeEnd-of-life
TS01328488 rmpaint.com / Session
SESS0ba0872fe58a
75348fdffbba24117b10
.premiumpartners.rmpaint.com Cookie set by Drupal 23 days
SESS4ae1748e703c
51c07f4f51a158ffa118
.premiumpartners.rmpaint.com Cookie set by Drupal 23 days
__hssrc rmpaint.com Whenever HubSpot changes the session cookie, this cookie is also set. We set it to 1 and use it to determine if the user has restarted their browser. If this cookie does not exist when we manage cookies, we assume it is a new session.

Will be erased as soon as you clear your cache
SESSed5e4effa0526ee
8aa95c0ebea789095
.premiumpartners.rmpaint.com Cookie set by Drupal

23 days
SESSfe324e5848348ce
8d53c2401200209e7
.premiumpartners.rmpaint.com Cookie set by Drupal

23 days
TS01801bd8 www.premiumpartners.rmpaint.com /

Session
TS01ab221c .premiumpartners.rmpaint.com /

SessionYou may use your browser settings to decide which cookies to accept and to decline. Please be aware that you may not be able to use all features of our website if you decline cookies under Section 7 (1).

How can I disable AT Internet cookies?

You may adjust your preferences at any time and submit your choice to either enable or disable AT Internet cookies on this page.

Social plugins

Our website offers you the possibility to use social plugins. In order to protect your data, the Social Plugins have been integrated on the website only as a graphic, which in turn contains a link to the corresponding website of the owner of the respective Social Plugin. Clicking on the graphic sends data to the respective provider. If you do not click on the graphic, there will be no exchange between you and the providers of the Social Plugin.
We are not responsible for, and do not accept any liability for, losses or liabilities arising out of or in connection with third party platforms. Your use of third party platforms is subject to the terms and conditions of the third party platform operators.

We have integrated the social plugins of the providers below on our Homepage:

The relevant data should be listed here. Examples might include:

 • Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA;
 • Twitter Inc., 795 Folsom St, Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA;
 • LinkedIn Inc., 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA;
 • YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.
8. What rights do you have?

You have certain rights under the General Data Protection Regulation including the right to request a copy of the personal information we hold about you, if you request it from us in writing:

8.1. Right to access: the right to obtain access to your information (if we’re processing it), and certain other information (like that provided in this Privacy Policy);
 
8.2 Right to correct: if your personal is inaccurate or incomplete you have the right to have your personal information rectified;
 
8.3 Right to erasure: this is also known as ‘the right to be forgotten’ and, in simple terms, enables you to request the deletion or removal of your information where there’s no compelling reason for us to keep using it. This is not a general right to erasure; there are exceptions. For example, we have the right to continue using your personal data if such use is necessary for compliance with our legal obligations or for the establishment, exercise or defense of legal claims.
 
8.4 Right to restrict our use of your information: the right to suspend the usage of your personal information or limit the way in which we can use it. Please note that this right is limited in certain situations: when we are processing your personal information that we collected from you with your consent you can only request restriction on the basis of: (a) inaccuracy of data; (b) where our processing is unlawful and you don’t want your personal information erased; (c) you need it for a legal claim; or (d) if we no longer need to use the data for the purposes for which we hold it. When processing is restricted, we can still store your information, but may not use it further. We keep lists of people who have asked for restriction of the use of their personal information to make sure the restriction is respected in future;
 
8.5 Right to data portability: the right to request that we move, copy or transfer (where technically feasible) your personal information in a structured, commonly used and machine-readable format, for your own purposes across different services;
 
8.6 Right to object: the right to object to our use of your personal information including where we use it for our legitimate interests, direct marketing;
 
8.7 Right to be informed: you have the right to be provided with clear, transparent and easily understandable information about how we use your personal information; and
 
8.8 Right to withdraw consent: if you have given your consent to anything we do with your personal information, you have the right to withdraw your consent at any time (although if you do so, it does not mean that anything we have done with your personal information with your consent up to that point is unlawful).
 

The exercise of these rights is free of charge for you, however you are required to prove your identity with 2 pieces of approved identification. We will use reasonable efforts consistent with our legal duty to supply, correct or delete personal information about you on our files.

To make inquiries or exercise any of your rights set out in this Privacy Policy and/or make a complaint please contact us by emailing or write to us and we will endeavor to respond within 30 days. Contact details can be found in section 10 below.

When we receive formal written complaints, we will contact the person who made the complaint to follow up. We work with the appropriate regulatory authorities, including local data protection authorities, to resolve any complaints that we cannot resolve directly.

If you are not satisfied with the way any complaint you make in relation to your personal information is handled by us then you may refer your complaint to the relevant data protection supervisory authority.

9. Where can you lodge a complaint?

You have the right to lodge a complaint with our Data Protection Officer or with the following competent supervisory authority:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und
die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz
Hintere Bleiche 34
55116 Mainz
https://www.datenschutz.rlp.de/de/general-storage/footer/ueber-den-lfdi/kontakt/
E-Mail: poststelle@datenschutz.rlp.de

10. Who is Controller and Data Protection Officer?

You can find the Controller in the meaning of data protection laws here.
Please use the address of the Controller above or the following address to contact our Data Protection Officer or Data Protection Coordinator 

The data protection officer at BASF Coatings Services Belgium:

Philippe de Pootere
BASF Coatings Services S. A.
Rijksweg 14
2880 Bornem
Tél : 0800 20 018 
data-protection.be@basf.com

11. Privacy of Children

This Website is intended to be used by persons aged 18 and older. We do not seek to collect information about persons under the age of 18.

No information should be submitted to or posted on the Websites by persons younger than 18 years of age. If such a person submits personal information via the Websites, we shall delete that information as soon as we are made aware of their age and thereafter shall not use it for any purpose whatsoever.

 
 
By continuing to browse the website you are agreeing to our use of cookies to propose you the most relevant services and offers. For more details, review our cookies policy.
Click here and agree